OACI -> where we are -> europe -> Belgium

EvangeCube

Het verhaal van de EvangieCube zoals ik dat vertel:

1

1

Begin bij de voorkant ‘Licht-mens’.( 1 )

Aan deze zijde zie je licht. God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. (1Joh.1:5) God is Licht, God is heilig, God is puur, God is rechtvaardig en God is liefde. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”. (Joh.3:16). Aan de andere zijde zie je een mens. Deze mens is in duisternis. “Want allen hebben gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid Gods”. (Romeinen 3:23). Daarom is er een grote scheiding tussen God en de mens. (Door de twee helften van de Cube iets te openen ontstaat er een kloof tussen het Licht en de mens) “Maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn…” (Jes.59:2). Er is niets, wat de mens kan doen, om die kloof te overbruggen. ( Hier kun je het voorbeeld gebruiken van over de kloof te springen. Zie EE )

2

2

Open de Cube naar: ‘Christus aan het kruis’( 2 )

God heeft er iets aan gedaan. God heeft Zijn Zoon naar de aarde gestuurd om in onze plaats aan het kruis te sterven. “God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.” (Romeinen 5:8). Hij stierf aan het kruis, en aan het einde van die dag hebben ze het lichaam van Jezus van dat kruis afgehaald en in een graf gelegd.

3

3

Open de Cube naar: ‘het graf’( 3 )

Een grote zware steen werd voor de ingang gerold, en de steen werd verzegeld. Soldaten moesten het graf bewaken, niet tegen rovers, maar moesten voorkomen dat Jezus terug zou komen uit het graf (de farizeeërs waren bang dat Jezus zou doen wat Hij beloofd had). Op de derde dag echter…

4

4

Open de Cube naar: ‘verrezen Christus’( 4 )

Jezus is opgestaan uit de dood; het graf is leeg. Dit betekent: Dat Jezus niet dood is, maar leeft…, en dat Hij gedaan heeft wat Hij beloofd heeft.

5

5

Open de Cube naar: ‘kruisbrug’( 5 )

Jezus zegt in de Bijbel: ”Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6) Hier zien we weer het Licht, en hier zien we weer de mens, maar nu is de kloof overbrugd door het kruis van Jezus Christus. Hij is de weg, en de enige weg tot God. Door Jezus kunnen we vergeving van zonde ontvangen, en met God zijn in het eeuwige Leven. Alleen maar van deze dingen weten is nog niet genoeg!

6

6

Open de Cube naar de ’twee handen’.( 6 )

We moeten er voor kiezen in Jezus te geloven en Hem vertrouwen. Dat Hij voor ons gestorven is om ons te redden, en opgestaan is uit de dood. Als je de stap, van Jezus vertrouwen, niet zet, dan zijn je zonden niet opgeruimd. (Hebreen 4:2) Bij wijze van spreken je hand in Zijn hand leggen, en jezelf aan Hem toevertrouwen. De Bijbel zegt: ”Wie in Jezus gelooft, heeft eeuwig leven en is niet veroordeelt. Maar wie niet in Jezus gelooft, die is al veroordeeld en de toorn van God rust op hem!” (Johannes 3:16, 18, 36) En:”Het loon van de zonde is de dood, maar het eeuwige leven door Jezus Christus is een geschenk van God”. De vraag is nu: Wat kies jij? Zou je nu je vertrouwen op Jezus willen stellen, en gered worden? (indien het antwoord ja is, ga dan verder). De Bijbel zegt: “Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden ”(Romeinen 10:9). We kunnen daar samen voor bidden. De woorden die je zegt kunnen je niet redden, maar God kijkt in het hart voor echt geloof in Jezus. Zullen we dit doen? (als ja) Laten we bidden:

“God, ik dank U dat U van mij houdt. / Ik belijd dat ik tegen U gezondigd heb. / Ik geloof dat Uw Zoon Jezus / aan het kruis gestorven is voor mijn zonden, / en dat U Hem opgewekt hebt uit de dood. / Nu geloof ik alleen nog maar in Jezus Christus / zodat mijn zonden vergeven zijn. / Ik belijd dat Jezus Heer is! / Dank U voor het geschenk van eeuwig Leven. / In Jezus Naam, / Amen.”

Wanneer je de stap van “vertrouwen in Jezus” vandaag genomen hebt, heeft de Bijbel dit aan jou te zeggen: “allen die Jezus aangenomen hebben, hun geeft Hij het recht om kinderen van God te worden” (Johannes 1:12). Jezus zegt ook: “Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven!” (Johannes 10:27,28). Jezus zegt ook: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood naar het leven” (beweeg je vinger, terwijl je dit zegt, van het mannetje, over het kruis, naar het Licht) (Johannes 5:24).

7

7

Open de Cube naar het stralende hart.( 7 )

Lees dagelijks in de Bijbel (Gods Woord) Begin met het evangelie van Johannes; lees elke dag een hoofdstuk. “Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid.” (1 Petrus 2:2) ‘Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren...’ (Johannes 14:23)

Bid dagelijks tot God. In gebed kun je God danken en aanbidden, Zijn hulp vragen, je zonde belijden en voor anderen bidden. ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.’ (Filippenzen 4:6-7)

Ontmoet regelmatig andere Christenen. God zegt ons dat Christenen regelmatig moeten samenkomen om te bidden, Bijbelstudie te doen, elkaar te helpen en te bemoedigen. ’Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen,...’ (Hebreeën 10:25)

Vertel anderen het goede nieuws van Jezus God wil dat we andere mensen vertellen over: hoe het eeuwige leven te verkrijgen van God door in Jezus Christus te geloven. Je kunt dit papier gebruiken om anderen over God te vertellen. “En Hij (Jezus) zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.” (Markus 16:15)

Je kunt Cubes bestellen, en ik kan een workshop verzorgen in uw jeugdgroep of gemeente.( be at nvandenakker punt be )

OACI -> where we are -> europe -> Belgium